Vedtægter

Vedtægter for Nord- Vestsjællands Flyveklub NVF

§1
Klubbens navn er Nord- Vestsjællands Flyveklub (NVF). Dens hjemsted Kalundborg Kommune.

§2
Klubbens formål er at fremme privatflyvningen og interessen herfor, samt at drive flyveplads ved Gørlev.

§3
Bestyrelsen kan træffe beslutning om optagelse af nye medlemmer, herunder ungdomsmedlemmer. Ejere og brugere af fly stationeret på Gørlev flyveplads skal være medlemmer af NVF.

§4 Medlemskab af klubben ophører på følgende måder:

a) ved udmeldelse, der skal ske skriftligt til bestyrelsen med mindst to måneders varsel til en 1. december.
b) ved kontingentrestance i over 2 måneder.
c) ved eksklusion, der kan finde sted, når et medlem har gjort sig skyldig i en handlemåde, der kan skade klubbens interesser eller anseelse. Bestemmelse om eksklusion træffes af bestyrelsen og kræver enighed. Kan enstemmighed ikke opnås, skal der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, der i så fald har den endelige afgørelse.
Ved medlemskabets ophør bortfalder enhver ret eller pligt, der måtte tilkomme, respektive påhvile vedkommende i dennes egenskab af klubmedlem, herunder medejendomsret til klubbens formue eller andre goder.

§5
Foreningens regnskabsår er fra 1. januar til 31. december. Størrelsen af indskuddet ved indmeldelse i klubben samt størrelsen af det årlige kontingent fastsættes af den årlige generalforsamling og forfalder til betaling den 1. november for det efterfølgende kalenderår. Sidste frist for rettidig indbetaling er den 1. december. Medlemmer som er ejer af fly parkeret i eller uden for hangar betaler endvidere et kontingent som fastsættes af generalforsamlingen.
Alle aktive medlemmer indskyder mindst kr. 500,00 ved indmeldelsen. Æresmedlemmer er kontingentfrie.

§6
Klubben ledes af en bestyrelse, der varetager klubbens interesser og forvalter dens midler.
Bestyrelsen vælges på den årlige generalforsamling ved afstemning blandt klubbens medlemmer for et tidsrum af to år, og skiftevis to og tre af bestyrelsesmedlemmerne afgår efter tur hvert år – første gang afgår to efter lodtrækning.
Ligeledes vælges hvert år en bestyrelsessuppleant.
Genvalg kan finde sted. Bestyrelsen konstituerer sig i det første på generalforsamlingen følgende bestyrelsesmøde med: formand, næstformand, kasserer, sekretær og pladschef.
Bestyrelsesmøde skal holdes mindst en gang hvert kvartal, men iøvrigt så ofte det af formanden eller bestyrelsesmedlemmerne skønnes nødvendigt.

§7
Til at revidere klubbens bogføring, kasse og regnskaber vælges på den ordinære generalforsamling en revisor.
Revisor skal senest den 1. februar aflevere regnskabet til bestyrelsen forsynet med revisionspåtegning.

§8
Regnskabet skal tilsendes klubbens medlemmer senest 8 dage før den ordinære generalforsamling.

§9
Generalforsamlingen er den højeste myndighed i alle klubbens anliggender. Den holdes hvert år i februar efter skriftlig indkaldelse til medlemmerne med mindst 14 dages varsel. Indkaldelsen skal angive tid og sted samt dagsorden for generalforsamlingen. Ekstraordinær generalforsamling skal holdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når skriftlig begæring derom fremsættes af mindst en fjerdedel af klubbens medlemmer (dog ikke under 10) med angivelse af de spørgsmål, der ønskes behandlet. Den indkaldes på samme måde som den ordinære generalforsamling, men med kun 8 dages varsel, og indkaldelse skal finde sted senest 14 dage efter, at bestyrelsen har modtaget et af medlemmerne lovligt fremsat krav derom.
Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges ved afstemning ved almindelig håndsoprækning. Dirigenten behøver ikke at være medlem af klubben.
Dirigenten afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandling og stemmeafgivningen, forsåvidt han ikke måtte finde anledning til at henvise spørgsmålet til generalforsamlingens afgørelse. Skriftlig afstemning skal finde sted, når mindst 1/3 af de tilstedeværende medlemmer forlanger det.

§10
På den ordinære generalforsamling skal følgende dagsorden behandles:

  1. Valg af dirigent.
  2. Aflæggelse af årsberetning.
  3. Aflæggelse af regnskab.
  4. Fastsættelse af indskud og kontingenter for det kommende regnskabsår.
  5. Behandling af indkomne forslag.
  6. Valg af medlemmer til bestyrelsen samt 1 suppleant og 1 revisor.
  7. Eventuelt valg af repræsentanter til klubber, foreninger, unioner eller lignende.
  8. Eventuelt.

Forslag, der tilsigter en generalforsamlingsbeslutning, skal fremgå af den i indkaldelsen angivne dagsorden og må for ordinære generalforsamlingers vedkommende være tilstillet bestyrelsen senest den 10. januar.
På generalforsamlingen afgøres alle spørgsmål ved simpel stemmeflerhed.
Der kan på generalforsamlingen stemmes ved skriftlig medbragt fuldmagt.
Intet medlem har mere end 1 stemme.
Passive medlemmer har kun stemmeret, dersom de er indskydere.
Til beslutninger, der går ud på ændringer af klubbens love, kræves at mindst halvdelen af klubbens stemmeberettigede medlemmer er mødt på generalforsamlingen, samt at sådanne beslutninger vedtages med en majoritet af 2/3 af de fremmødte stemmer. Vedtages sådanne forslag med den nødvendige majoritet, men uden at mindst halvdelen af klubbens stemmeberettigede medlemmer har været fremmødt, kan bestyrelsen indkalde til en ny generalforsamling, på hvilken forslaget derefter kan vedtages ved simpel stemmeflerhed uden hensyn til det fremmødte antal medlemmer.

§11
Foreningen tegnes af formand og kasserer i forening.
Køb, pantsætning og salg af fast ejendom skal godkendes af generalforsamlingen.
Der kan meddeles enkeltpersoner prokura.
Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue.
Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse.

§12
Bestemmelse om klubbens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særlig indkaldt generalforsamling. Mindst halvdelen af klubbens stemmeberettigede medlemmer må være mødt, og der kræves tre fjerdedeles majoritet for vedtagelse af forslaget. Bliver forslaget vedtaget uden halvdelen af klubbens medlemmer er mødt, skal der indkaldes til en ny generalforsamling med otte dages varsel, hvor forslaget der kan vedtages med simpel stemmeflertal uden hensyn til de fremmødtes antal.
Generalforsamlingen skal vedtage hvem den eventuelle nettoformue skal udloddes til. Det bør være en, efter Folkeoplysningslovens regler, anden godkendt forening, som udøver flyverelaterede aktiviteter i Kalundborg Kommune.
Kan generalforsamlingen ikke pege på en egnet forening overgår nettoformuen til Kalundborg Kommune.

Vedtaget på den stiftende generalforsamling på Gørlev hotel den 4. december 1969.

Revideret på generalforsamlingen i februar 1989.

§§ 3, 6 og 10 ændret på generalforsamlingen d. 22/2 1992.
Endelig vedtaget på ekstraordinær generalforsamling d. 14/3 1992.

Revideret på ekstraordinær generalforsamling 3. / 4. 2019
(§§ 1, 2, 3, 5, 7,10,11 og 12.)