Bestyrelse / Vedtægter

Vedtægter

LOVE FOR NORDVESTSJELLANDS FLYVEKLUB
 
1§ Klubbens navn er Nordvestsjællands Flyveklub. Dens hjemsted er 4281 Gørlev og kalenderåret er forretningsåret. Klubben tegnes af formanden og et bestyrelsesmedlem i forening.
 
§ 2 Klubben, der virker i tilknytning til Kongelig Dansk Aeroklub, har til formål at fremme privatflyvningen og interessen herfor, samt at drive flyveplads ved Gørlev.
 
§ 3 Som medlem kan efter bestyrelsens beslutning optages enhver uberygtet person, der er fyldt 16 år. Byer, kommuner, firmaer og institutioner kan opnå medlemskab mod erlæggelse af et af bestyrelsen fastsat bidrag til drift af pladsen. Anpartshavere og faste brugere af fly stationeret på Gørlev flyveplads er medlemmer af NVF.
 
§ 4 Medlemskab af klubben ophører på følgende måder:
 
a) ved udmeldelse, der må ske skriftligt til bestyrelsen med to måneders varsel til en 1. december.
b) ved kontingentrestance i over 2 måneder trods skriftligt påkrav.
c) ved eksklusion, der kan finde sted, når et medlem har gjort sig skyldig i en handlemåde, der kan skade klubbens interesser eller anseelse. Bestemmelse om eksklusion træffes af bestyrelsen og kræver enighed. Kan enstemmighed ikke opnås, skal der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, der i så fald har den endelige afgørelse. Ved medlemskabets ophør bortfalder enhver ret eller pligt, der måtte tilkomme, respektive påhvile vedkommende i dennes egenskab af klubmedlem, herunder eventuel medejendomret til klubbens formue eller andre goder.
 
§ 5 Størrelsen af indskuddet ved indmeldele i klubbensamt størrelsen af det årlige kontingent fastsættes af den årlige generalforsamling og forfalder til betalingen den 1. april. Sidste frist for rettidig indbetaling er den 1. maj. Alle aktive medlemmer  indskyder mindst 500 kr. ved indmeldelsen. Pengene indgår klubbens indskudsgarantikapital. Æresmedlemmer er kontingentfri.
 
§ 6 Klubben ledes af en bestyrelse, der varetager klubbens interesser og forvalter dens midler. Bestyrelsen vælges på den årlige generalforsamling (kun medlemmer, der er økonomisk medansvarlige, er valgbare til bestyrelsen) ved afstemning blandt klubbens stemmeberettigede medlemmer for et tidsrum af to år, og skiftevis to og tre af bestyrelsesmedlemmerne afgår efter tur hvert år - første gang afgår to efter lodtrækning. Ligeledes vælges hvert år en bestyrelsessuppleant. Genvalg kan finde sted. Bestyrelsen konstituerer sig i det første på generalforsamlingen følgende bestyrelsesmøde med: formand, næstformand, kasserer, sekretær og pladschef. Bestyrelsesmøde skal holdes mindst en gang hvert kvartal, men iøvrigt så ofte det af formanden eller bestyrelsesmedlemmerne skønnes nødvendigt.
 
§ 7 Til at revidere klubbens bogføring, kasse og regnskaber vælges på den ordinære generalforsamling to regnskabskyndige revisorer i eller uden for klubben. Revisorerne skal senest den 1. februar aflevere regnskabet til bestyrelsen forsynet med revisionspåtegning.
 
§ 8 Det af bestyrelsen underskrevne regnskab skal tilsendes klubbens medlemmer senest otte dage før den ordinære generalforsamling.
 
§ 9 Generalforsamlingen er den højeste myndighed i alle klubbens anliggender. Den holdes hvert år i februar efter skriftlig indkaldelse til medlemmerne med mindst 14 dages varsel. Indkaldelsen skal angive tid og sted samt dagsorden for general- forsamlingen. Ekstraordinær generalforsamling skal holdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når skriftlig begæring derom fremsættes af mindst en fjerdedel af klubbens medlemmer (dog ikke under 10) med angivelse af de spørgsmål, der ønskes behandlet på mødet: Den indkaldes på samme måde som den ordinære general- forsamling, men med kun 8 dages varsel, og indkaldelse skal finde sted senest 14 dage efter, at bestyrelsen har modtaget et af medlemmerne lovligt fremsat krav derom. Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges ved afstemning ved almindelig håndsoprækning. Dirigenten behøver ikke at være medlem af klubben. Dirigent en afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandling og stemmeafgivningen, forsåvidt han ikke måtte finde anledning til at henvise spørgsmålet til generalforsamlingens afgørelse. Skriftlig afstemning skal finde sted, når mindst 1/3 af de tilstedeværende medlemmer forlanger det.
 
§ 10 På den ordinære generalforsamling skal følgende dagsorden behandles:
1) Valg af dirigent.
2) Aflæggelse af årsberetning.
3) Aflæggelse af regnskab.
4) Fastsættelse af indskud og kontingenter for det løbende regnskabsår.
5) Behandling af indkomne forslag.
6) Valg af medlemmer til bestyrelsen samt 1 suppleant og 2 revisorer.
7) Eventuelt valg af repræsentanter til klubber, foreninger, unioner eller lignende.
8) Eventuelt.
Forslag, der tilsigter en generalforsamlingsbeslutning, skal fremgå af den i indkaldelsen angivne dagsorden og må for ordinære generalforsamlingers vedkommende være tilstillet bestyrelsen senest den 10. januar. På generalforsamlingen afgøres alle spørgsmål ved simpel stemmeflerhed. Der kan på generalforsamlingen stemmes ved skriftlig medbragt fuldmagt. Intet medlem har mere end 1 stemme. Passive medlemmer har kun stemmeret, dersom de er indskydere. Til beslutninger, der går ud på ændringer af klubbens love, kræves at mindst halvdelen af klubbens stemmeberettigede medlemmer er mødt på generalforsamlingen, samt at sådanne beslutninger vedtages med en majoritet af 2/3 af de fremmødte stemmer. Vedtages sådanne forslag med den nødvendige majoritet, men uden at mindst halvdelen af klubbens  stemmeberettigede medlemmer har været fremmødt, kan bestyrelsen indkalde til en ny generalforsamling, på hvilken forslaget derefter kan vedtages ved simpel stemmeflerhed uden hensyn til det fremmødte antal medlemmer.
 
§ 11 Køb og salg af fast ejendom skal godkendes af generalforsamlingen. Alle indskydere er økonomisk ansvarlige.
 
§ 12 Bestemmelse om klubbens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særlig indkaldt generalforsamling. Mindst halvdelen af klubbens stemmeberettigede medlemmer må være mødt, og der kræves tre fjerdedeles majoritet for vedtagelse af forslaget. Bliver forslaget vedtaget uden at halvdelen af klubbens medlemmer er mødt, skal der indkaldes til ny generalforsamling med otte dages varsel, hvor forslaget da kan vedtages med simpel stemmeflerhed uden hensyn til de fremmødtes antal. Klubbens formue fordeles, hvis beslutning træffes om opløsning, blandt medlemmer, der står som indskydere.
 
Vedtaget på den stiftende general- forsamling på Gørlev hotel den 4. december 1969.
 
Revideret på generalforsamlingen i februar 1989.
 
§§ 3, 6 og 10 ændret på generalforsamlingen d. 22/2 1992.
 
Endelig vedtaget på ekstraordinær generalforsamling V d. 14/3 1992.